KVKK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması Hakkında Genel Aydınlatma Beyanı

VERİBOX TEKNOLOJİ ( “Şirket” ) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun

(‘’KVKK’’) 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak istiyoruz.

1. Veri Sorumluları ve Temsilcileri 

KVKK saklanmayan, VERİBOX TEKNOLOJİ olarak, veri sorumlusu unvanıyla, kişisel kayıtlarda oluşturulacak genelgelerde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verme hallerinde ve/veya çalıştırıldıkları amaçlanan sınırlama olarak 3.kişilere açık hale getirilebilecek ve aktarılabilecek.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Mezkûr kişisel rejimiz, KVKK’da tarife temel ilkelere uygun olarak ve sistemdeki yönetimsel bilgiler, iş ilişkilerimizin ve insan kaynaklarının geniş bir bölümünün yürütülebilmesi, ilgili kişilerin dağıtımlarının karşılanabilmesi, ürün ve hizmetlerin size en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik bileşenlerin devamı, pazarlama ticari güvenliklerinin sağlanabilmesi için işlenme ve işlenme amacına uygun süre boyunca fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

VERİBOX TEKNOLOJİ tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aktarımlara uygun hareket edilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan kapsamlı olarak işlenen kişisel korunmaz; KVKK’da ilkeleri temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. sınıflarında belirtilen kişisel veri işleme kuralları ve özellikleri dahilinde, VERİBOX TEKNOLOJİ tarafından yukarıda yer alan bölümlerila sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hisarlarımıza, yetkili kamu kurum ve işlemlerine, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla hizmet verilen firmalara ve hukuki işlemler ve yasal kısıtlamalar çerçevesinde bağımsız denetime aktarılabilir.

4. Yurtdışına Veri Aktarımı

VERİBOX TEKNOLOJİ tarafından kişisel korunmaz, KVKK’nın 4/2 maddesinde ilkeler ilkelerinde “açık rıza temini” sunulmak üzere veya 5/2 ve 6/3 koşullarındaki koşulların varlığı halinde “açık rıza temin edilmeksizin” ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar belirlenir, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli üyeye sahip yabancı ülkelerde ilan edilmeleri sonra sadece bu dağılımdaki kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın mevcut olduğu tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı kayıtların veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak tutarlılık ve ilgili olanaklar açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel hastalıklarız, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla VERİBOX TEKNOLOJİ tarafından farklı kanallar yerleştirilmiş ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; Sunduğumuz hizmetleri ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu ilişkilerin kişisel olarak ayrılmasız, KVKK’nın 4/2 maddesindeki ilke ilkeleri ilkeler açık rıza temini sağlamak veya 5/2 ve 6/3 sınıflarında durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin çalıştırılabilmekte ve aktarılabilir.

6. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak size, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen Şirket’e iletmeniz durumunda; VERİBOX TEKNOLOJİ talebinin onaylandığına göre, talep en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Sayfaya verilecek cevapta ücret alınmayacaktır. Sayfanın üstündeki kendi sayfası için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınır. Başvuruya sunulan CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı içinde ŞİRKETİMİZ tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyeti geçilmeyecektir.

KVKK’nın 11. maddesinde saklanabilen haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin kesilmesine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilmesini,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların bilgilerini istememe,
 • maddede belirtilen çerçevenin kişisel verilerinin silinmesini veya değiştirilmesini istememe,
 • (d) ve (e) bentleri yapılan işlemler, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesinin istememesi,
 • İşlenen kayıtlı münhasıran otomatik sistemlerin analiz edilmesini sağlayarak kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasının itiraz etmesi,
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi kanuna aykırı olarak çalıştırılması, zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 numara Kanunu’nun 13. maddesinin 1. paragrafı ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ edebileceğinizce Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı posta (KEP) adresi, güvenli Elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce giriş yapın ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak iletebilirsiniz.

VERİBOX TEKNOLOJİ cevap kaybından önce miktarınızı koruma hakkı saklıdır.

Başvurunuzda gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Adınız, adınız ve başvurunuzun yazılı olması halinde imzanız,
 • Türkiye Cumhuriyeti kimliği için TC kimlik numaranız, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
 • Varsa, esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
 • Talep konunuz.

Yukarıda sayılan bilgiler ek olarak; Varsa ilgili bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri veri sorumlusu olarak içerir, Premier Kampüs Ofis – Gürsel, İmrahor Cd. No:29, 34400 Kağıthane – A Blok – NO:87 adresindeki mukim Veribox Teknoloji’ye katılabilirsiniz.

E-posta yoluyla istediğiniz başvurularınızı “[email protected]” e-posta yoluyla yapabilirsiniz.

Talebinizin kayıtlı olduğuna göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak kullanılması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin temininin sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılan araştırmaların tam ve ayrıntılı şekilde genişletilmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu gibi, VERİBOX TEKNOLOJİ beyan kanuni hakları saklıdır.

7. Aydınlatma Formunun Niteliği

İşbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması Hakkında Genel Aydınlatma Beyanı”, VERİBOX TEKNOLOJİ ile yazılı yahut sözlü olarak akdetmiş olabileceğiniz her türlü sözleşmenin parçalarının bir parçasıdır.

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 03/11/2022 tarihinde hazırlanmıştır. Beyannamede herhangi bir değişiklik olması durumunda değişiklikler, www.veribox.com.tr adresinde yayınlanacak ve beyanın yürürlük tarihi değişikliklerine uygun olarak güncellenecektir.